طرح جشنواره جدید آسیاتک

طرح جشنواره جدید آسیاتک

جشنواره جدید آسیاتک

آسیاتک 02156695004

سرویس برنزی کم حجم512کیلوبیت- 1ماهه
مجموع آستانه مصرف 4گیگ داخلی معادل2گیگ بین الملل
70,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم1مگ- 1ماهه
مجموع آستانه مصرف 6 گیگ داخلی معادل 3گیگ بین الملل
110,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 512کیلوبیت – 1ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 16 گیگ داخلی معادل 8گیگ بین الملل – پرحجم
125,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم2مگ-1ماهه
مجموع آستانه مصرف8گیگ داخلی معادل 4 گیگ بین الملل
140,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای 512کیلوبیت – 1ماهه
مجموع آستانه مصرف 25 گیگ داخلی معادل 12/5 گیگ بین الملل
156,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 1مگ – 1ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 24 گیگ داخلی معادل 12 گیگ بین الملل – پرحجم
200,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم3مگ-1ماهه
مجموع آستانه مصرف12گیگ داخلی معادل 6گیگ بین الملل
200,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم512کیلوبیت- 3ماهه
مجموع آستانه مصرف12گیگ داخلی معادل 6گیگ بین الملل
210,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم4مگ-1ماهه
مجموع آستانه مصرف 16گیگ داخلی معادل8 گیگ بین الملل
225,000 ریال
خرید

پروموشن ثبت نام 512کیلوبیت برنزی- 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 60 گیگ داخلی معادل 30 گیگ بین الملل
240,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 2مگ – 1ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 32 گیگ داخلی معادل 16 گیگ بین الملل – پرحجم
250,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای 1مگ – 1ماهه
مجموع آستانه مصرف 50 گیگ داخلی معادل 25 گیگ بین الملل
275,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم8مگ-1ماهه
مجموع آستانه مصرف 20گیگ داخلی معادل10 گیگ بین الملل
280,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم1مگ- 3ماهه
مجموع آستانه مصرف18گیگ داخلی معادل9گیگ بین الملل
330,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 3مگ – 1ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 44 گیگ داخلی معادل 22 گیگ بین الملل – پرحجم
350,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای2مگ – 1ماهه
مجموع آستانه مصرف 80 گیگ داخلی معادل 40 گیگ بین الملل
360,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 512کیلوبیت – 3ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 48 گیگ داخلی معادل 24 گیگ بین الملل – پرحجم
375,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم512کیلوبیت- 6ماهه
مجموع آستانه مصرف24 گیگ داخلی معادل 12گیگ بین الملل
399,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 4مگ – 1ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 60 گیگ داخلی معادل 30 گیگ بین الملل – پرحجم
400,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم2مگ-3ماهه
مجموع آستانه مصرف 24 گیگ داخلی معادل 12 گیگ بین الملل
420,000 ریال
خرید

پروموشن ثبت نام 1مگ برنزی- 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 120 گیگ داخلی معادل 60 گیگ بین الملل
420,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم16مگ-1ماهه
مجموع آستانه مصرف 32گیگ داخلی معادل16 گیگ بین الملل
450,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای3مگ – 1ماهه
مجموع آستانه مصرف 90گیگ داخلی معادل 45 گیگ بین الملل
460,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای 512کیلوبیت – 3ماهه
مجموع آستانه مصرف 75 گیگ داخلی معادل 37/5 گیگ بین الملل
468,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای4مگ – 1ماهه
مجموع آستانه مصرف 160 گیگ داخلی معادل 80 گیگ بین الملل
500,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 8مگ – 1ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 80 گیگ داخلی معادل 40 گیگ بین الملل – پرحجم
500,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 1مگ – 3ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 72 گیگ داخلی معادل 36 گیگ بین الملل – پرحجم
600,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم3مگ-3ماهه
مجموع آستانه مصرف 36 گیگ داخلی معادل 18 گیگ بین الملل
600,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم1مگ-6ماهه
مجموع آستانه مصرف 36گیگ داخلی معادل18گیگ بین الملل
627,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای8مگ – 1ماهه
مجموع آستانه مصرف 400 گیگ داخلی معادل 200 گیگ بین الملل
675,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم4مگ-3ماهه
مجموع آستانه مصرف 48 گیگ داخلی معادل24 گیگ بین الملل
675,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 512کیلوبیت – 6ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 96 گیگ داخلی معادل 48 گیگ بین الملل – پرحجم
708,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 2مگ – 3ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 96 گیگ داخلی معادل 48 گیگ بین الملل – پرحجم
750,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم512کیلوبیت- 12ماهه
مجموع آستانه مصرف48 گیگ داخلی معادل24گیگ بین الملل
756,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم2مگ- 6ماهه
مجموع آستانه مصرف48 گیگ داخلی معادل24 گیگ بین الملل
798,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 16مگ – 1ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 120 گیگ داخلی معادل 60 گیگ بین الملل – پرحجم
800,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای 1مگ – 3ماهه
مجموع آستانه مصرف 150گیگ داخلی معادل 75گیگ بین الملل
825,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم8مگ-3ماهه
مجموع آستانه مصرف 60گیگ داخلی معادل30 گیگ بین الملل
840,000 ریال
خرید

سرویس جشنواره 512کیلوبیت برنزی – 12ماهه
مجموع آستانه مصرف 150 گیگ داخلی معادل 75 گیگ بین الملل
850,000 ریال
خرید

سرویس جشنواره 512کیلوبیت برنزی – 12ماهه (خرید فقط با پین)
مجموع آستانه مصرف 150 گیگ داخلی معادل 75 گیگ بین الملل
850,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای 512کیلوبیت – 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 150 گیگ داخلی معادل 75 گیگ بین الملل
888,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 3مگ – 3ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 132 گیگ داخلی معادل 66 گیگ بین الملل – پرحجم
1,050,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای2مگ – 3ماهه
مجموع آستانه مصرف 240 گیگ داخلی معادل 120 گیگ بین الملل
1,080,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای16مگ – 1ماهه
مجموع آستانه مصرف 800 گیگ داخلی معادل 400 گیگ بین الملل
1,100,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 1مگ – 6ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 144 گیگ داخلی معادل 72 گیگ بین الملل – پرحجم
1,140,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم3مگ-6ماهه
مجموع آستانه مصرف72 گیگ داخلی معادل36 گیگ بین الملل
1,140,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 4مگ – 3ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 180 گیگ داخلی معادل 90 گیگ بین الملل – پرحجم
1,200,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم1مگ- 12ماهه
مجموع آستانه مصرف 72گیگ داخلی معادل36گیگ بین الملل
1,200,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم4مگ-6ماهه
مجموع آستانه مصرف96 گیگ داخلی معادل 48گیگ بین الملل
1,282,500 ریال
خرید
سرویس برنزی 512کیلوبیت – 12ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 192 گیگ داخلی معادل 96 گیگ بین الملل – پرحجم
1,350,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم16مگ-3ماهه
مجموع آستانه مصرف 96گیگ داخلی معادل 48گیگ بین الملل
1,350,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای3مگ – 3ماهه
مجموع آستانه مصرف 270 گیگ داخلی معادل 135 گیگ بین الملل
1,380,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 2مگ – 6ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 192 گیگ داخلی معادل 96 گیگ بین الملل – پرحجم
1,425,000 ریال
خرید

پروموشن ثبت نام 8مگ برنزی- 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 600 گیگ داخلی معادل 300 گیگ بین الملل
1,440,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای4مگ – 3ماهه
مجموع آستانه مصرف 480 گیگ داخلی معادل 240 گیگ بین الملل
1,500,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 8مگ – 3ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 240 گیگ داخلی معادل 120 گیگ بین الملل – پرحجم
1,500,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم2مگ- 12ماهه
مجموع آستانه مصرف96گیگ داخلی معادل48 گیگ بین الملل
1,512,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای1مگ – 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 300 گیگ داخلی معادل 150 گیگ بین الملل
1,566,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم8مگ-6ماهه
مجموع آستانه مصرف120 گیگ داخلی معادل 60گیگ بین الملل
1,596,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای 512کیلوبیت – 12ماهه
مجموع آستانه مصرف 300 گیگ داخلی معادل 150 گیگ بین الملل
1,680,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 3مگ – 6ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 264 گیگ داخلی معادل 132 گیگ بین الملل – پرحجم
1,995,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای8مگ – 3ماهه
مجموع آستانه مصرف 1200 گیگ داخلی معادل 600 گیگ بین الملل
2,025,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای 2مگ – 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 480 گیگ داخلی معادل 240 گیگ بین الملل
2,052,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 1مگ – 12ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 288 گیگ داخلی معادل 144 گیگ بین الملل – پرحجم
2,160,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم3مگ-12ماهه
مجموع آستانه مصرف 144 گیگ داخلی معادل 72 گیگ بین الملل
2,160,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 4مگ – 6ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 360 گیگ داخلی معادل 180 گیگ بین الملل – پرحجم
2,280,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 16مگ – 3ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 360 گیگ داخلی معادل 180 گیگ بین الملل – پرحجم
2,400,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم4مگ-12ماهه
مجموع آستانه مصرف192گیگ داخلی معادل96 گیگ بین الملل
2,430,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم16مگ-6ماهه
مجموع آستانه مصرف192 گیگ داخلی معادل 96گیگ بین الملل
2,565,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای3مگ – 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 540 گیگ داخلی معادل 270 گیگ بین الملل
2,622,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 2مگ – 12ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 384 گیگ داخلی معادل 192 گیگ بین الملل – پرحجم
2,700,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای4مگ – 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 960 گیگ داخلی معادل 480 گیگ بین الملل
2,850,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 8مگ – 6ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 480 گیگ داخلی معادل 240 گیگ بین الملل – پرحجم
2,850,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای 1مگ – 12ماهه
مجموع آستانه مصرف 600 گیگ داخلی معادل 300 گیگ بین الملل
2,970,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم8مگ-12ماهه
مجموع آستانه مصرف 240گیگ داخلی معادل120گیگ بین الملل
3,024,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای16مگ – 3ماهه
مجموع آستانه مصرف 2400 گیگ داخلی معادل 1200 گیگ بین الملل
3,300,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 3مگ – 12ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 528 گیگ داخلی معادل 264 گیگ بین الملل – پرحجم
3,780,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای8مگ – 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 2400گیگ داخلی معادل 1200 گیگ بین الملل
3,846,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای 2مگ – 12ماهه
مجموع آستانه مصرف 960 گیگ داخلی معادل480 گیگ بین الملل
3,888,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 4مگ – 12ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 720 گیگ داخلی معادل 360 گیگ بین الملل – پرحجم
4,320,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 16مگ – 6ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 720 گیگ داخلی معادل 360 گیگ بین الملل – پرحجم
4,560,000 ریال
خرید
سرویس برنزی کم حجم16مگ-12ماهه
مجموع آستانه مصرف 384گیگ داخلی معادل192 گیگ بین الملل
4,860,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای3مگ – 12ماهه
مجموع آستانه مصرف 1080 گیگ داخلی معادل 540 گیگ بین الملل
4,968,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای4مگ – 12ماهه
مجموع آستانه مصرف 1920 گیگ داخلی معادل 960 گیگ بین الملل
5,400,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 8مگ – 12ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 960 گیگ داخلی معادل 480 گیگ بین الملل – پرحجم
5,400,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای16مگ – 6ماهه
مجموع آستانه مصرف 4800 گیگ داخلی معادل 2400 گیگ بین الملل
6,270,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای8مگ – 12ماهه
مجموع آستانه مصرف 4800گیگ داخلی معادل 2400 گیگ بین الملل
7,284,000 ریال
خرید
سرویس برنزی 16مگ – 12ماهه – پرحجم
مجموع آستانه مصرف 1440 گیگ داخلی معادل 720 گیگ بین الملل – پرحجم
8,640,000 ریال
خرید
سرویس نقره ای16مگ – 12ماهه
مجموع آستانه مصرف 9600 گیگ داخلی معادل 4800 گیگ بین الملل
11,880,000 ریال
خرید

09193292976   /    02156695004
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *