سرویس های پیشنهادی

  • سرویس های پیشنهادی
نام سرویس

عنوان سرويس

تومان
مروارید سرویس ۶ ماهه(۱۰ گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶ مگ، ۳ماه ترافیک سایت های منتخب نیم بها و  VOD رایگان) ۱۸,۰۰۰
مروارید سرویس ۱۲ ماه،(۲۰ گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶ مگ،۳ماه ترافیک سایت های منتخب نیم بها و  VOD رایگان) ۳۶،۵۰۰
مروارید سرویس ۲۴ ماه، (۴۰گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶ مگ،۳ماه ترافیک سایت های منتخب نیم بها و  VOD رایگان) ۷۳،۰۰۰
صدف سرویس ۲۴ ماه،(۱۱۰ گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶ مگ،۳ماه ترافیک سایت های منتخب نیم بها و  VOD رایگان) ۱۵۳،۰۰۰
صدف سرویس ۱۸ ماه،(۶۰ گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶ مگ،۳ماه ترافیک سایت های منتخب نیم بها و  VOD رایگان) ۹۵،۰۰۰
شکوفه های بهار نارنج سرویس ۱۲ ماه،( ۲۴ گیگ، سرعت ۲تا ۱۶مگ،۳ماه ترافیک سایت های منتخب نیم بها و VOD رایگان) ۴۴،۰۰۰