سرویس نامحدود آسیاتک

سرویس نامحدود آسیاتک

عنوان سرويس

قيمت ۱ ماه – تومان

قيمت ۳ ماه – تومان

قيمت ۶ ماه – تومان

قيمت ۱۲ ماه – تومان

اینترنت پرسرعت نامحدود برنزی  از ۲۵۶ تا ۱۰۲۴ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۵گیگ درماه

۳۲,۰۰۰

۸۴,۶۶۰

۱۶۴,۶۴۰

۳۲۳,۰۴۰

متوسط هزینه برای هر ماه(به تومان) ۳۲,۰۰۰ ۲۸,۲۲۰ ۲۷,۴۴۰ ۲۶,۹۲۰
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۵۱۲  تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ درماه ۵۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۵۹۸,۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه(به تومان) ۵۸,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۵۴,۱۶۷ ۴۹,۸۸۳
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از ۱۵۳۶  تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۸۰گیگ درماه ۲۳۱,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه(به تومان) ۲۳۱,۰۰۰ ۲۲۶,۶۶۷ ۲۲۱,۶۶۷ ۲۲۰,۰۰۰