سرویس حجمی آسیاتک

عنوان سرويس

قيمت ۱ ماه – تومان

قيمت ۳ ماه – تومان

قيمت ۶ ماه – تومان

قيمت ۱۲ ماه – تومان

متوسط هزینه برای هر ماه(به تومان)

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه ۲۴,۰۰۰

۲۴,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۰ گیگ در ماه ۴۴,۰۰۰

۴۴,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۰ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۵۱,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲ گیگ در ۳ ماه ۸۳,۰۰۰ ۲۷,۶۶۷
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰ گیگ در ۳ ماه ۱۱۵,۰۰۰ ۳۸,۳۳۳
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰ گیگ در۳ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۱۳۶,۰۰۰ ۴۵,۳۳۳
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲ گیگ در ۶ ماه

۱۳۰,۰۰۰

۲۱,۶۶۷
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۴ گیگ در ۶ ماه

۱۶۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۷
اینترنت پرسرعت شهاب ۶۰ گیگ در ۶ ماه

۲۰۸,۰۰۰ ۳۴,۶۶۷
اینترنت پرسرعت شهاب ۶۰ گیگ در۶ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۵۰,۰۰۰ ۴۱,۶۶۷
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه ۲۵۷,۰۰۰ ۲۱,۴۱۷
اینترنت پرسرعت شهاب ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۲۸۷,۰۰۰ ۲۳,۹۱۷
اینترنت پرسرعت شهاب ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۷۱,۰۰۰ ۳۰,۹۱۷
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲۰ گیگ در ۱۲ ماه ۳۸۱,۰۰۰ ۳۱,۷۵۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲۰ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۴۶۵,۰۰۰ ۳۸,۷۵۰

اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه ۲۲,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۲ گیگ در ۳ ماه ۷۹,۰۰۰ ۲۶,۳۳۳
اینترنت پرسرعت کهکشان ۳۰ گیگ در ۳ ماه ۱۰۹,۰۰۰ ۳۶,۳۳۳
اینترنت پرسرعت کهکشان ۳۰ گیگ در۳ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۱۳۰,۰۰۰ ۴۳,۳۳۳

اینترنت پرسرعت کولاک  ۰۲ گیگ در ماه ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۰۴ گیگ در ماه ۲۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۰۴ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۱۰ گیگ در ماه ۴۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۱۰ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۱۲ گیگ در ۳ ماه ۷۲,۰۰۰

۲۴,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۳۰ گیگ در ۳ ماه ۱۰۵,۰۰۰

۳۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۳۰ گیگ در۳ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۱۲۶,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۱۲ گیگ در ۶ ماه

۱۰۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۲۴ گیگ در ۶ ماه

۱۳۸,۰۰۰

۲۳,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۶۰ گیگ در ۶ ماه

۱۸۶,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۶۰ گیگ در۶ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۲۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۲۴۶,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۳۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰
اینترنت پرسرعت کولاک  ۱۲۰ گیگ در ۱۲ ماه ۳۴۰,۰۰۰ ۲۸,۳۳۳
اینترنت پرسرعت کولاک  ۱۲۰ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۴۲۴,۰۰۰ ۳۵,۳۳۳

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه ۱۴,۰۰۰

۱۴,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه ۱۹,۲۰۰ ۱۹,۲۰۰
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۶,۲۰۰ ۲۶,۲۰۰
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۰ گیگ در ماه ۳۴,۰۰۰

۳۴,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۰ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۴۱,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در ۳ ماه ۵۵,۰۰۰

۱۸,۳۳۳
اینترنت پرسرعت کیمیا ۳۰ گیگ در ۳ ماه

۸۷,۰۰۰

۲۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کیمیا ۳۰ گیگ در۳ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۱۰۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در ۶ ماه

۷۶,۰۰۰

۱۲,۶۶۷
اینترنت پرسرعت کیمیا ۲۴ گیگ در ۶ ماه

۱۰۶,۰۰۰

۱۷,۶۶۷
اینترنت پرسرعت کیمیا ۶۰ گیگ در ۶ ماه ۱۵۴,۰۰۰ ۲۵,۶۶۷
اینترنت پرسرعت کیمیا ۶۰ گیگ در۶ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۱۹۶,۰۰۰ ۳۲,۶۶۷
اینترنت پرسرعت کیمیا ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۲,۹۱۷
اینترنت پرسرعت کیمیا ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۱۸۵,۰۰۰ ۱۵,۴۱۷
اینترنت پرسرعت کیمیا ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۶۹,۰۰۰ ۲۲,۴۱۷
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲۰ گیگ در ۱۲ ماه ۲۷۸,۰۰۰ ۲۳,۱۶۷
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲۰ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۶۲,۰۰۰ ۳۰,۱۶۷

اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه ۱۷,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۰۶ گیگ در ۳ ماه ۳۳,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۱۰ گیگ در ماه ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۱۰ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در ۳ ماه ۴۹,۰۰۰ ۱۶,۳۳۳
اینترنت پرسرعت چابک ۳۰ گیگ در ۳ ماه ۸۱,۰۰۰

۲۷,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۳۰ گیگ در۳ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۱۰۲,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در ۶ ماه ۶۴,۰۰۰ ۱۰,۶۶۷
اینترنت پرسرعت چابک ۲۴ گیگ در ۶ ماه ۹۵,۰۰۰ ۱۵,۸۳۳
اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۶ ماه

۱۴۳,۸۰۰

۲۳,۹۶۷
اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در۶ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۱۸۵,۸۰۰ ۳۰,۹۶۷
اینترنت پرسرعت چابک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه

۱۲۳,۰۰۰ ۱۱,۱۶۷
اینترنت پرسرعت چابک ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه

۱۶۴,۰۰۰ ۱۳,۶۶۷
اینترنت پرسرعت چابک ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۴۸,۰۰۰ ۲۰,۶۶۷
اینترنت پرسرعت چابک ۱۲۰ گیگ در ۱۲ ماه ۲۵۷,۰۰۰ ۲۱,۴۱۷
اینترنت پرسرعت چابک ۱۲۰ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۴۱,۰۰۰ ۲۸,۴۱۷

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۲ گیگ در ماه ۱۰.۰۰۰

۱۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه ۱۵,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۲,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۶ گیگ در ۳ ماه ۲۷,۰۰۰ ۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۱۰ گیگ در ماه ۳۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۱۰ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در ۳ ماه ۴۴,۰۰۰ ۱۴,۶۶۷
اینترنت پرسرعت چلچله ۳۰ گیگ در ۳ ماه

۷۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۳۰ گیگ در۳ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۹۶,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در ۶ ماه

۸۵,۰۰۰

۱۴,۱۶۷
اینترنت پرسرعت چلچله ۶۰ گیگ در ۶ ماه ۱۳۳,۰۰۰ ۲۲,۱۶۷
اینترنت پرسرعت چلچله ۶۰ گیگ در۶ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۱۷۵,۰۰۰ ۲۹,۱۶۷
اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه ۱۱۴,۰۰۰ ۹,۵۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۲۸,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲۰ گیگ در ۱۲ ماه ۲۳۷,۰۰۰ ۱۹,۷۵۰
اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲۰ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۲۱,۰۰۰ ۲۶,۷۵۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۲ گیگ در ماه ۸,۵۰۰

۸,۵۰۰
اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه ۱۴,۲۰۰

۱۴,۲۰۰
اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۱,۲۰۰ ۲۱,۲۰۰
اینترنت پرسرعت چالاک ۱۲ گیگ در ۳ ماه ۳۹,۰۰۰

۱۳,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۶ ماه ۷۶,۰۰۰ ۱۲,۶۶۷
اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در۶ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۱۱۸,۰۰۰ ۱۹,۶۶۷
اینترنت پرسرعت چالاک ۶۰ گیگ در۶ ماه

۱۲۴,۰۰۰ ۲۰,۶۶۷
اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه

۹۹,۰۰۰ ۸,۲۵۰
اینترنت پرسرعت چالاک ۱۲۰ گیگ در ۱۲ ماه ۲۲۲,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰
اینترنت پرسرعت چالاک ۱۲۰ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۰۶,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه

۱۳,۲۰۰

۱۳,۲۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۰,۲۰۰ ۲۰,۲۰۰

 اینترنت پرسرعت حامی ۱۰ گیگ در ماه

۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۰ گیگ در ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۳۴,۵۰۰ ۳۴,۵۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۳۰ گیگ در ۳ ماه

۶۵,۰۰۰ ۲۱,۶۶۷
اینترنت پرسرعت حامی ۳۰ گیگ در۳ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۸۶,۰۰۰ ۲۸,۶۶۷
اینترنت پرسرعت حامی ۲۴ گیگ در ۶ ماه ۶۸,۰۰۰ ۱۱,۳۳۳
اینترنت پرسرعت حامی ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۰۴,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲۰ گیگ در ۱۲ ماه ۲۱۲,۰۰۰ ۱۷,۶۶۷
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲۰ گیگ در۱۲ ماه (با بسته ویژه ۲-۸ صبح) ۲۹۶,۰۰۰ ۲۴,۶۶۷